พระราหูเหยียบโควิดวัดโล่ห์สุทธาวาส กุศโลบายสู้ภัยโรคระบาด

เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กวาดไปทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือสัญชาติ แม้แต่วัดที่สมาชิกในครอบครัวได้รับผลกระทบก็ยังไม่ได้เดินทางหรือความสำเร็จใดๆกราบไหว้พระแม้จะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธก็ตาม แต่ที่วัดโล่ห์สุทธาวาส ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์หวงพ่อโต ปางจับยามสามตาที่เป็น 1 เดียวในโลกแล้ว ที่นี่ยังมี พระราหูเหยียบโควิด-19 ที่เป็นรูปปั้นจำลองตั้งเด่นอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถสองชั้นอีกด้วย

พระราหูเหยียบโควิด-19 มีความสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งอยู่บนฐานอย่างสวยงาม เป็นรูปปั้นพระราหูกำลังอมพระจันทร์ แต่ที่แปลกกว่าพระราหูที่อื่นก็คือที่เท้าทั้งสองข้างเหยียบรูปปั้นจำลองจองไวรัสโคโรน่า 2019 เอาไว้ ซึ่งตามตำนานพระราหูเป็นอสูรและเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ มีคติความเชื่อว่าช่วยป้องกันภัยต่างๆ เมื่อยามPGSLOTดวงชะตาตก ช่วยพยุงให้ดวงชะตาดีขึ้นดังเดิม การสร้างพระราหูเหยียบโควิด-19 ก็เป็นกุศโลบายในการให้กำลังใจกับผู้ที่มากราบไหว้ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19

นายสิทธิพร สิทธิพงษ์พานิช ไวยาวัจกรวัดโล่สุทธาวาส เปิดเผยว่า หลังเกิดวิกฤติโควิด-19 ตั้งแจ่เมื่อปีที่ผ่านมาทางวัดของเราได้สล็อตเว็บใหญ่พยายามออกช่วยเหลือญาติโยมด้วยการนำอาหาร น้ำดื่มไปมอบให้กับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอยู่ตลิอดเวลาเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันละกันในยามที่ลำบาก แม้ทางวัดก็ลำบากเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้ก็ไม่มีญาติโยมมาทำบุญที่วัด ในส่วนของพระราหูเหยียบโควิด นั้นเป็นการสร้างเพื่อบันทึกไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังสล็อตออนไลน์ได้ทราบว่าในปี 2563-2564 ประเทศของเราประสบปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก ซึ่งต้องสู้กับโรคระบาดทุกวิถีทาง เป็นการให้กำลังใจและเตือนพุทธศาสนิกชนว่าอย่าประมาทในการต่อสู่กับโรคระบาดนี้

สำหรับวัดโล่ห์สุทธาวาส  ตั้งอยู่กลางเมืองอ่างทองซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตลาดอ่าสงทองและจังหวัดใกล้เคียง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2410 โดยมีนางโล่เป็นผู้สร้าง ชาวบ้านนิยมเรียก วัดยายโล่ห์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2427 การบูรณะพัฒนาวัดได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยที่พระครูวิบูลวิหารกิจ เป็นเจ้าอาวาส เป็นต้นมา ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปกครองของ พระครูปลัดไพฑูรย์ กนฺตธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวัด พร้อมๆ กับชุมชนและพัฒนาบุคคลควบคู่กัน ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่ทางวัดได้ดำเนินการ จนประสบความสำเร็จไปแล้วหลายโครงการ เช่น การเผยแผ่พุทธศาสนาสู่สถาบันการศึกษาและหน่วยราชการต่างๆ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ปีละกว่าร้อยทุน, การปฏิบัติธรรมกรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี, โครงการตู้ยาชุมชน บริการยาสมุนไพรและยาสามัญเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กวาดไปทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือสัญชาติ แม้แต่วัดที่สมาชิกในครอบครัวได้รับผลกระทบก็ยังไม่ได้เดินทางหรือความสำเร็จใดๆ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*