ผลโพลแนะรัฐบาลอนุรักษ์ขนมไทย มีประวัติยาวนาน เป็นเอกลักษณ์

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสอบถามความคิดเห็นของพสกนิกรประมือณี “ขนมไทยโบราณกับชาวไทย” กลุ่มของตัวอย่างปริมาณ 1,367 คน ตรวจระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน2564 พบว่าคนไทยมองว่าขนมไทยมีประวัติยาวนาน เป็นเอกลักษณ์ของไทย ร้อยละ 86.16 และค่อนข้างชอบขนมไทย ร้อยละ 42.34 ส่วนใหญ่รับประทานนานๆครั้ง ร้อยละ 45.65 และจ่ายเงินในการซื้อขนมไทยน้อยกว่า 100 บาทต่อครั้ง ร้อยละ 53.61

โดยขนมไทยที่ชอบมากที่สุด คือ ข้าวต้มมัด ร้อยละ 53.59 รองลงมาคือ ขนมครก ร้อยละ 49.56 ส่วนขนมที่อยากเรียนทำมากที่สุด คือทองหยอด ร้อยละ 22.89 รองลงมาคือทองหยิบ ร้อยละ 21.76 หากมีขนมไทยเพื่อสุขภาพก็มีความสนใจ ร้อยละ 87.17 ทั้งนี้ อยากที่จะให้ภาครัฐรักษารวมทั้งสืบต่อขนมไทยโบราณอย่างเป็นจริงเป็นจังเว็บ ตรง ปริมาณร้อยละ 76.14 รองลงมาเป็น สนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหลักแล้วก็ส่งเสริมขนมไทยโบราณไประดับนานาชาติ จำนวนร้อยละ 75.55

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*