October 3, 2022

Stereotype

คำว่า สำนวน แล้วก็ ภาษิต นั้น เป็นคำที่สื่อความหมายคล้ายกัน เอ่ยถึงคำกล่าวอบรมสั่งสอน ถ้อยคำใจความที่มีไว้เพื่อเตือนสติ รวมทั้งสะท้อนให้เห็นค่านิยม หรือทัศนคติของคนในชาติ ว่าจะมีการแสดงท่าทีแบบใดต่อเรื่องที่มีความแปลกแยกจากบริบทสังคมแบบเดิม ๆ สุภาษิตนั้นจะเตือนสติกันหลักความจริง และมีการใช้สืบต่อมาแต่โบราณ ขณะที่สำนวนนั้นคือG2GBETการนำเอาคำ กลุ่มคำมาใช้ในเชิงเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมย มีนัยแฝงอยู่อย่างลึกซึ้ง และในบทความนี้ Tonkit360 ขอนำเสนอ 5 สำนวน-สุภาษิต ที่สะท้อนให้เห็น Stereotype หรือทัศนคติของไทย...