October 3, 2022

เอกลักษณ์ของไทย

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสอบถามความคิดเห็นของพสกนิกรประมือณี “ขนมไทยโบราณกับชาวไทย” กลุ่มของตัวอย่างปริมาณ 1,367 คน ตรวจระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน2564 พบว่าคนไทยมองว่าขนมไทยมีประวัติยาวนาน เป็นเอกลักษณ์ของไทย ร้อยละ 86.16 และค่อนข้างชอบขนมไทย ร้อยละ 42.34 ส่วนใหญ่รับประทานนานๆครั้ง ร้อยละ 45.65 และจ่ายเงินในการซื้อขนมไทยน้อยกว่า 100 บาทต่อครั้ง ร้อยละ 53.61...