October 3, 2022

อินฟลูเอนเซอร์

ตอนหลายปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นี้ พวกเราน่าจะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่า การที่พวกเราตกลงใจเลือกจ่ายตลาดแบรนด์นี้ เลือกเดินเข้าร้านค้านี้ หรือเลือกรับประทานอาหารร้านค้านี้ สาเหตุที่มีผลกระทบในการตัดสินใจของพวกเรา ส่วนหนึ่งส่วนใดมาจากการที่พวกเราเคยเปิด “รีวิว” อ่าน/มอง มาก่อน ถ้าหากภาพรวมของรีวิวพูดว่าแบรนด์นี้ ร้านค้านี้ ของสิ่งนี้ดี ก็มีแนวโน้มที่เราจะตามไปตำสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นตามที่รีวิวบอก แต่ถ้าภาพรวมของรีวิวบอกว่าไม่ดี ไม่โอเค อย่าหาลอง ก็มีแนวโน้มว่าเราจะเชื่อ และไม่เข้าไปลองเองเหมือนกัน นี่แหละคืออิทธิพลของ “การรีวิว” ที่มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกของผู้บริโภค มื่อการรีวิวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค คนที่ทำหน้าที่ในการรีวิวก็มีบทบาทมากเหมือนกัน นี่จึงเป็นอีกข้อที่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันว่า “อินฟลูเอนเซอร์”...