August 11, 2022

ภาวะสมองเสื่อม

เมืองไทยกำลังเดินหน้าไปสู่สังคมคนสูงอายุ จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณประชาชนเฒ่าภายในประเทศ ซึ่งมากับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆหนึ่งในนั้น เป็นภาวการณ์โรคสมองเสื่อม ซึ่งโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้มากที่สุด และพบได้ทั่วโลกเลยทีเดียว แต่รู้หรือไม่ว่า หากเรารู้จักสังเกต “สัญญาณเตือน” ก่อนเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมทั้งของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว ได้ตั้งแต่มีอาการระยะเริ่มแรก ปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมโดยเร็วที่สุดอาจช่วยแก้ไขสาเหตุหรือชะลอการดำเนินโรคของภาวะสมองเสื่อมได้ ภาวะ Mild Cognitive Impairment (MCI) หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ ภาวะความรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย เป็นสัญญาณเตือนหรือสัญญาณเริ่มต้น ที่อยู่ระหว่างภาวะความสามารถของสมองถดถอยปกติตามวัย...