October 3, 2022

พระราหูเหยียบโควิด

เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กวาดไปทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือสัญชาติ แม้แต่วัดที่สมาชิกในครอบครัวได้รับผลกระทบก็ยังไม่ได้เดินทางหรือความสำเร็จใดๆกราบไหว้พระแม้จะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธก็ตาม แต่ที่วัดโล่ห์สุทธาวาส ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์หวงพ่อโต ปางจับยามสามตาที่เป็น 1 เดียวในโลกแล้ว ที่นี่ยังมี พระราหูเหยียบโควิด-19 ที่เป็นรูปปั้นจำลองตั้งเด่นอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถสองชั้นอีกด้วย พระราหูเหยียบโควิด-19 มีความสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งอยู่บนฐานอย่างสวยงาม...