August 14, 2022

ครอบครัว

รากฐานของการกระทำต่างๆของคนเรานั้น โดยมากแล้วเริ่มมาจากในบ้าน หรือก็คือสถาบันครอบครัวนี่เองที่เป็นเบ้าหลอมให้กับสมาชิก ครอบครัวที่ดีสุขสบาย ทุกคนรักใคร่กันอบอุ่น เป็นส่วนสำคัญในการหล่อหลอมบุคลากรที่มีคุณภาพคนหนึ่งออกไปสู่สังคม ทั้งยังมีส่วนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทั้งกับตัวสมาชิกเองและคนอื่น ๆ ในสังคมที่สมาชิกในครอบครัวไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย การเลี้ยงดูที่ดีมีคุณภาพจากในครอบครัว สมาชิกคนนั้น ๆ จะมีแนวโน้มไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นในสังคมน้อยลง ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดมานานร่วม 2 ปีนี้ แม้เราทั้งหลายจะได้อยู่บ้านกับคนในครอบครัวมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเรารักคนในบ้านมากขึ้น เอาเข้าจริงช่วงที่เราอยู่บ้านกันนานขึ้นนี้...
COVID-19 บันทึกจำนวนการหย่าร้างและความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น เสนอความรักโดยใช้สามเทคนิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในครอบครัวในสถานการณ์โควิด-19 หลายคนอาจมองว่า ช่วงโควิด-19 เป็นช่วงG2GBETเวลาดีที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่บ้านและใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้น แต่ความจริงที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสนี้ กลับสร้างสถิติอันน่ากลัว ปรากฎว่ามีอัตราการหย่าร้างสูงขึ้นและมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นด้วย 1.ใช้ I-Message แทน You-Message I-Message คือการสื่อสารความรู้สึกและความต้องการของตัวเองSLOTXOโดยตรง หลีกเลี่ยงการพูดถึงผู้ฟัง ส่วน You-Message คือการกล่าวถึงการกระทำของคู่สนทนา...