August 18, 2022

การแข่งขัน

การละเล่นไทยเป็นกิจกรรมนันทนาการที่มีมาอย่างช้านาน ในอดีตกาลเป็นเกมการละเล่นที่เล่นกันในกลุ่มเด็กๆในบ้านใกล้เรือนเคียงเรือนเดียวกัน แต่ว่าเวลานี้มีบางการละเล่นไทยที่ใส่อยู่ในวิชาพลศึกษา เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักการละเล่น 4 ภาค และได้จัดเป็นการแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียน เพื่อเสริมความสามัคคีให้กับเด็กๆ ในชั้นเรียน มาดูกันว่า 12 การละเล่นไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ มีอะไรบ้าง รู้จัก 12 การละเล่นไทย 4 ภาค...