August 18, 2022

การเตรียมตัว

การเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี และผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ช่วยรับการฉีดวัคซีน ทำความเข้าใจผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนและวางแผนเพื่อความอยู่รอดของคุณ หากคุณกำลังวางแผนที่จะรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 คุณต้องเตรียม: 1. โหลดแอปฯ “หมอพร้อม” เพื่อติดตามนัดหมาย การนัดหมายคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 จะระบุวันที่ เวลาสล็อตออนไลน์ และสถานที่ฉีดอยู่ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” โดยกระทรวงสาธารณสุขจะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลของผู้ถือบัตรเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศ ทำให้ผู้เข้ารับวัคซีนสะดวกที่จะตรวจสอบการฉีดวัคซีนของตนเอง เพื่อใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจังหวัดต่างๆ ที่เดินทางเข้าออกได้...