โดยแบ่งเป็น 1. รายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง 829 ล้านบาท 2. เงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายของSLOTXOนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดมูลค่าของการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน หรือ GDP จำนวน 816 ล้านบาท 3. ทำให้เกิดผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนและลูกจ้างทั้งหมด 210 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน และการรักษาตำแหน่งงานรวม 2,719 คน เทียบเท่าระยะเวลา 1 ปี (full time equivalent) และทำให้ภาครัฐมีรายได้ในรูปของภาษีรวม 87 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของG2GBETนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง 829 ล้านรวมค่าครองชีพ 182 ล้านบาท (ประมาณ 34%) การซื้อสินค้าและบริการ 194 ล้านบาท (23.4%) สำหรับการท่องเที่ยว และ 175 ล้านบาท (21.1%) สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม %) และค่ารักษาพยาบาล 124 ลบ. และ 10,000 บาท (14.95%) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 54 ล้านบาท หรือ 6.51%